2020 Ekonomik Krizi ve İkinci Bitcoin Çağının Başlangıcı

  1. Adildi
  2. Manipülasyondan uzaktı
  3. Para kazanmak için gerçek emeği ortaya koyuyordu
  1. Adaleti ortadan kaldırmaya başladı
  2. Manipülasyonu arttırdı
  3. Para kazanmak için gerçek emeğin gerekliliğini ortadan kaldırdı
Kriz başladığında beri, Dünya borsaları tarihi düşüşler yaşadılar
  1. Bu kriz döneminde, Merkez bankalarının bastıkları para miktarını geçmiş krizle karşılaştırdığımızda, oranın misliyle arttığını görmekteyiz. Bundan dolayı, bu krizle birlikte piyasalarda eskisinden çok daha fazla para olacağı için, güvenli limanlar eskisine göre daha fazla değer kazanabilme potansiyeline sahip olabileceklerdir. Bu durumunda, Bitcoin’e çok iyi bir şekilde yarama potansiyeli vardır.
  2. Corona virüsünün tetiklediği günümüz krizi bizlere, kağıt paranın en çok mikrop ve virüsü taşıyan araç olduğunu gösterdi. Dünya sağlık örgütünün de belirttiği bu durum, sadece temassız ödemeye sahip olan Bitcoin ve kripto para ekosistemi için bu kriz için yine ek bir avantaj sağlayacaktır.

--

--

#Blockchain #Cryptoanalysis #Technicalanalysis #Miningsystems Energy Engineer — Economist(2) madenuzmani@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store