40 Milyon Dolar Toplayan İngiliz ICO’su “Electroneum” Bedava Madencilikle Kripto Para Dağıtıyor

  1. Ios https://apps.apple.com/us/app/electroneum/id1270774992
  2. Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electroneum.mobile&hl=tr
  1. Yukarıdaki görsellerde ki gibi, ilk olarak uygulama içinde “Yükleme” sekmesi üzerinden, bir telefon numarası seçiyorsunuz.
  2. Devamında, o telefon numarasının operatörünü seçiyorsunuz.
  3. En sonunda da yüklemek istediğiniz paketi seçiyorsunuz ve aracı şirket, operatörünüzden o paketi satın alarak otomatik olarak size aktararak ve işlem tamamlanmış olmaktadır.

--

--

#Blockchain #Cryptoanalysis #Technicalanalysis #Miningsystems Energy Engineer — Economist(2) madenuzmani@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store